กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กส.ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ 11 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) โดยมีนายประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช ,นางพนิดา ไพศาลยกิจ เป็นคณะทำงานฯ ,นางศนีญา กุหลาบศรี ผู้อำนวยการกองกองทุนฯ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ กองกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕