กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กส.แจ้งการบำเพ็ญกุศล นิจ หิญชีระนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) พุทธศักราช ๒๕๕๗

วันที่ 19 ส.ค. 2562

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นายนิจ หิญชีระนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ที่ โรงพยาบาลชลประทาน เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ ๙๕ ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาจารุมิลินท วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มวัฒนธรรม
 
พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

สำหรับประวัติของ นายนิจ หิญชีระนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๖๗ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำวิชาชีพและประสบการณ์มาใช้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทุกจังหวะการดำเนินชีวิตไม่มีวันใดที่จะไม่คำนึงถึงควานสำคัญของสิ่งแวดล้อม บ้านเมืองและความเป็นไทย โดยท่านได้ค้นพบเมืองโบราณ "จันเสน” เมืองโบราณสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีเทคนิคการอ่าน แปล และการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศ เป็นผลให้กรมศิลปากรได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการและงบประมาณในการจุดค้นจากสหรัฐอเมริกา

นายนิจ หิญชีระนันทน์ เป็นผู้ริเริ่ม แนวความคิดเรื่องการ "อนุรักษ์” จุดประกาย ส่งเสริมและแนะนำโครงการจนเกิดเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมถึงงานอนุรักษ์นิวาศสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ครั้งทรงรับราชการเป็นพระราชวรินทร์ (ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ทรงอุทิศถวายเป็นหอพระไตรปิฏกที่วัดระฆังโฆสิตาราม นายนิจ หิญชีระนันทน์ แสดงออกซึ่งหลักการที่มุ่งมั่นไม่ผันแปร ซึ่งเป็นความสง่างาม (Intehrity) และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่มีหลักการมั่นคงในทุกเรื่องของการนำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อตรง ความถูกต้อง ฯลฯ

นอกจากนี้ นายนิจ ยังเน้นหลักการที่สร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แก่งาน คือ มีบูรณาการหลายศาสตร์และหลายมิติ มีบูรณาการหรือการสร้างดุลยภาพระหว่างของเก่าดั้งเดิมกับของใหม่ และงานมีความลุ่มลึก ท่านทำการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากส่วนของการสร้างสรรค์งาน ท่านยังรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง ให้ความรู้ความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง เผยแพร่ประสบการณ์และผลงานสร้างสรรค์มาในอดีต แก่สถาบันต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕