กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 


 
 
 
 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบูรพศิลปิน
 
 
 
 ทำเนียบนามบูรพศิลปิน

     บูรพศิลปิน พุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๗ คน แบ่งสาขาออกเป็น ๓ สาขา คือ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง นอกจากนี้ แยกเป็นยุคสมัย ๔ สมัย ดังนี้

     ๔. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕