กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กส.เปิดบ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลางของประเทศ

วันที่ 2 ส.ค. 2562

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดยกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ณ บ้านนางเกลียว เสร็จกิจ ศิลปินแห่งชาติ เลขที่ ๙ หมู่ ๑ ตำบลสนามชัย ถนนสุพรรณ-โพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชน ได้รับองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดง เพลงพื้นบ้าน-อีแซว และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม บ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมสุพรรณบุรี และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงาน

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธีระชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) กล่าวว่า นางเกลียว เสร็จกิจ เป็นผู้มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง เป็นแม่เพลงที่มีไหวพริบปฏิภาณ สำนวนกลอนคมคายเป็นที่จับใจของผู้ชม สามารถนำเหตุการณ์ปัจจุบันมาเขียนเป็นเพลงอีแซว เพื่อสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีศิลปะ ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ จนกลายเป็นสัญลักษณ์แม่เพลงพื้นบ้าน แห่งจังหวัดสุพรรณบุรี

"นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๕๐ ปี นอกจากนี้ นางเกลียว เสร็จกิจ ยังเป็นวิทยากรพิเศษให้ความร่วมมือแก่สถานบันศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ เพลงพื้นบ้านมาโดยตลอด โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำรงรักษาองค์ความรู้และผลงานด้านศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน-อีแซว ให้เป็นมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง จึงได้เปิดพื้นที่ของบ้านแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน-อีแซวเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน-อีแซว อย่างกว้างขวางสืบไป” ผู้ว่าสุพรรณฯ กล่าว

ด้าน นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน โดยเฉพาะบ้านศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ภูมิปัญญาและเป็นสถานที่ที่สร้างผลงานอันล้ำค่า และเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ สมควรที่จะเผยแพร่ให้เป็นแหล่งศึกษา สร้างเสริมทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์จากศิลปินแห่งชาติ รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ

นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๙๐ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นธิดาของนายอัง และนางปลด เสร็จกิจ ด้วยความสนใจในเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างมากจึงได้ไปฝึกหัดเพลงพื้นบ้านกับพ่อเพลงไสว วงษ์งามแทนและแม่เพลงบัวผัน จันทร์ศรี โดยได้เริ่มออกแสดงตามงานต่าง ๆ และงานสังคีตศาลาหรืองานสงกรานต์ที่ท้องสนามหลวงเป็นประจำเป็น จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมด้วยผลงานและการได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน- อีแซว) ในปี ๒๕๓๙

กิจกรรมในงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ แม่เพลงพื้นบ้านภาคกลาง นี้ ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม ๒ ชุด ได้แก่ ชุด "ปิติศิลปิน ภูมิแผ่นดินเมืองสุพรรณ” โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และชุด "ฝากไว้ให้สืบสาน” โดย กลุ่มพ่อเพลง แม่เพลง ลูกเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี และพลาดไม่ได้กับการแสดงเพลงพื้นบ้าน – อีแซว โดย นางเกลียว เสร็จกิจ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมชมนิทรรศการประวัติและผลงานของแม่เพลงพื้นบ้านภาคกลาง และปิดท้ายด้วยการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง อีก ๒ ชุด คือ "บันเทิงเริงรำ ลำนำเพลง” โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และชุด "ขอบคุณเป็นหมื่น ๆ ครั้ง” โดย กลุ่มพ่อเพลง แม่เพลง ลูกเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี อีกด้วย โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดยกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้จำนวน ๔ หลัง

โดยหลังแรกเปิดไปเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2562 คือ บ้านนายพิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ หลังที่ ๒ บ้านแม่บัวเรียว จังหวัดเชียงราย หลังที่ ๓ บ้านนางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิตร ศรีประจันต์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) พุทธศักราช 2539 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และบ้าน ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พุทธศักราช 2540 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สวธ.ได้มีการดำเนินมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปะในสาขาต่างๆ ที่ท่านได้ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะและสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕