กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กส.เปิดบ้านแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ จ.เชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

วันที่ 8 ก.ค. 2562

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (พื้นบ้าน ช่างฟ้อน) พุทธศักราช 2559 ที่ตำบลรองเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปินและประชาชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย
 
สำหรับการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียวนี้ มุ่งหวังให้เป็นสถานที่เผยแพร่และอนุรักษ์สืบสานการแสดงพื้นบ้านล้านนา โดยเฉพาะการฟ้อนสาวไหมและฟ้อนพื้นบ้านไปเผยแพร่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งนางบัวเรียวได้รื้อฟื้นความรู้การฟ้อนพื้นบ้าน อาทิ ท่าฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนรำสีนวล ฟ้อนเงี้ยว ขึ้นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังปรับปรุงการฟ้อนสาวไหมขึ้นเพิ่มเติม เรียบเรียงกระบวนการฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเทียน ประดิษฐ์ท่ารำวงล้านนา โดยนางบัวเรียวได้ทำหน้าที่สอน ประกอบพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง จนได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ครูของชาวล้านนา ปัจจุบันมีลูกศิษย์หลายพันคนกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕