กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานและเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์

วันที่ 26 พ.ย. 2561

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญเที่ยวงานและเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน "จ่าทวี" และโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี)
แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก

 
- ตระการตากับผลงานศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรมพื้นบ้าน และเครื่องใช้พื้นบ้าน
- ช้อป ชิม ชิลล์ ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอ ผ้าไทย ผ้าถิ่น งานหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหาร
   และขนมพื้นบ้านของจังหวัด พิษณุโลก
- เยี่ยมชมบ้านครูศิลป์ของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ 
- เยี่ยมชมบ้านและโรงหล่อพระบูรณะไทย จ่าทวี (พิกัด : อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 
  เยื้องไปทางทิศใต้เล็กน้อย


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕