กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๑๐

วันที่ 20 พ.ย. 2561

***ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๑๐

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

"ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๑๐”

โดยจะทำการคัดเลือกครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปิน ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบหลักสูตรการอบรม ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๐ คน ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา

สมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง
http://www.culture.go.th/sah

http://www.culture.go.th/sah/ewt_news.php

- ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง 
อีเมล supreme.artist.hall@gmail.com 
- ฝากข้อความผ่าน facebook หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร ๐๙๙ ๙๓๙ ๙๒๙๓ 
(กลด พินัยนิติศาสตร์ เรื่อง ครุศิลปะ รุ่น ๑๐)
(**เฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๓๐ น.)

Cr. fb : หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

     

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕