กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 พ.ย. 2561

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดลำปาง
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หน่วยงานสถาบันการศึกษา และผู้สนใจงานด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๒ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายในงานมีกิจกรรมถ่ายทอดงานศิลป์ กับศิลปินแห่งชาติ นิทรรศการผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ขององค์อัครศิลปิน องค์วิศิษฏศิลปิน และผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ โดยแบ่งฐานกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
ฐานศิลปะสาขาทัศนศิลป์
ดังนี้ เทคนิคจิตรกรรม, เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม, เทคนิคภาพพิมพ์, เทคนิคการถ่ายภาพ, เทคนิคสถาปัตยกรรม, เทคนิคประติมากรรม 
วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ฐานศิลปะสาขาวรรณศิลป์
ดังนี้ การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ การสร้างสรรค์เรื่องสั้น ฯลฯ
วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

ฐานศิลปะสาขาศิลปะการแสดง
ดังนี้ นาฏศิลป์ไทย การฟ้อนรำท้องถิ่นภาคเหนือ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง การบรรเลงดนตรี การขับซอ 
วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๐๕๔ ๒๓๗ ๓๙๙ ต่อ ๖๗๐๑ ,๖๗๐๒
ดาวน์โหลดเอกสาร www.culture.lpru.ac.th

Cr.หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม


     

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕