กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๕

วันที่ 20 พ.ย. 2561

***รับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๕”

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคลากรด้านการศึกษา และนักเขียน ที่มีความสนใจในการเขียน นิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฯลฯ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากศิลปินแห่งชาติ ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒

"ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๕”

โดยกำหนดจัดการอบรม โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๕”
คือ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อจบหลักสูตรการอบรม คณะกรรมการโดยศิลปินแห่งชาติจะพิจารณาคัดเลือกงานเขียนดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศถ่ายทอดงานศิลป์ฯ พร้อมทั้งนำผลงานไปจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง

http://www.culture.go.th/sah/ewt_news.php…
- ขอรับแบบฟอร์มทางอีเมล supreme.artist.hall@gmail.com 
- ฝากข้อความผ่าน facebook หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- ที่ทำการหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร ๐๘๕ ๘๙๗ ๕๓๕๔ (ศุภเลิศ เรื่อง ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๕)
(*เฉพาะในวันและเวลาราชการ)

Cr. fb : หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

     

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕