กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ 29 ต.ค. 2561

    

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕