กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม แจ้งเปลี่ยนผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลและผู้รับการจองตั๋วเครื่องบินแอร์ เอเชีย (เที่ยวบินภายในประเทศ)

วันที่ 3 ต.ค. 2561


 

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
แจ้งเปลี่ยนผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลและผู้รับการจองตั๋วเครื่องบินแอร์ เอเชีย

เที่ยวบินภายในประเทศ
**************************************
ด้วยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มีความประสงค์แจ้งศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ให้ทราบว่า กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ได้มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
**************************************
1.
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม 

และผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ 
นางสาวนัทญา นันทะปิน พนักงานกองทุนฯ ปฏิบัติงานแทนคุณหัสดี นะเอ็ม 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดต่อประสานงาน

ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 247 0013 ต่อ 1405 , มือถือ 09 0918 8845
2.
การจองตั๋วเครื่องบินแอร์ เอเชีย เพื่อเดินทางภายในประเทศ 
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ 
นายวีรยุทธ นามะยอม พนักงานกองทุนฯ ปฏิบัติงานแทน จนท.
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

โดยท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 247 0013 ต่อ 1405 , 

มือถือ 09 5158 2532 ,E-mail : culture.airasia@gmail.com , Line: Tumz307


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕