กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณสวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 17 ก.ย. 2561

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณสวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕