กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้าน ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ “วิถีงานศิลป์ ถิ่นบ้านดำ ถวัลย์ ดัชนี”

วันที่ 5 ก.ย. 2561

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า

บ้าน ดร ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ "วิถีงานศิลป์ ถิ่นบ้านดำ ถวัลย์ ดัชนี” โดยมีกิจกรรมซุ้มสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม มากกว่า ๓๒ ซุ้ม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ยังมี ศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ สร้างรักปรากฏรูป กำหนดจัดการอบรมโครงการฯ ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ เป็นการสร้างแรงผลักดัน ความมุ่งมั่น และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

โดยมีศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร

ดังนี้ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และประติมากรรม

ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๔๐

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๒

นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๓

นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐

นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐

นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๔๖

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒

 นายเจริญ มาลาโรจน์(มาลา คำจันทร์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

นางชมัยภร บางคมบาง (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

นายพิบูลศักดิ์ ลครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

นางบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ขับซอ) พุทธศักราช ๒๕๕๕

นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ช่างฟ้อน) พุทธศักราช ๒๕๕๙

นายบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) พุทธศักราช ๒๕๖๐

นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก https://www.facebook.com/dogeyeview


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕