กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๗ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่ 10 ส.ค. 2561

  กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานเชิดชูเกียรติ ๑๗ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน
 
          วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวในฐานประธานเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติฯ ว่า ศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ ในศิลปะแขนงต่างๆที่ได้อุทิศตน สร้างสรรค์ ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง และนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางอันจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
          ด้าน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๗ ท่าน ประกอบด้วย
 
          สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม) นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม) นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม) นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น) และนายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม)
 
          สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ นายพิบูลศักดิ์ ละครพล และนายเทพศิริ สุขโสภา
 
          สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์) นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย) นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล) ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฏศิลป์สากล) นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล) ศาสตราจารย์มัทนี โมชดารา รัตนิน (ละครเวที) นายยุทธนา มุกดาสนิท (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) และนายคเณศ เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
 
          นอกจากนิทรรศการแล้วในช่วงค่ำ ยังมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีและนำกล่าวคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ และกล่าวแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทั้ง ๑๗ ท่าน พร้อมชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ จากนั้นรับชมการแสดงของผู้แทนศิลปินศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ อาทิ การแสดงดนตรีไทย เพลงเทพนฤมิตเถา ขับร้องโดย นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) และวงดนตรีปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย รวมศิษย์ จำนวน ๓๐ คน จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
           การแสดงดนตรีสากล เพลงสี่แผ่นดิน ขับร้องโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) เพลงแต่ปางก่อน ขับร้องโดย นายวิรัช อยู่ถาวร และนักร้องรับเชิญ คุณภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ เพลงบุเรงนอง เพลงแสร้งฝัน และเพลงข้าเองขับร้องโดย นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) การแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งคำเมือง เพลงบ่าวเคิ้น เพลงซอสามจังหวะ และเพลงสังคมยุคใหม่ ขับร้องโดย นายบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) และคณะวงดนตรีซอพื้นบ้าน และการแสดงละคร เรื่อง ราชาธิราช โดย นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) พุทธศักราช ๒๕๖๐ แสดงเป็นพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และคณะวงดนตรีไทย เป็นต้น
 
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวัน เวลา ราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
     

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕