กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงานและเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 23 พ.ค. 2561

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานและเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า

บ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ


"ประเทือง : ศิลป์

อ.ประเทือง เอมเจริญ ลมหายใจบนผืนผ้าใบ"


ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หอศิลป์เอมเจริญ

                     

                   
  
          ในพิธีเปิดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร) ผู้บริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการหอศิลป์เอมเจริญ โดยมีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ได้ขับขานบทกวีเชิดชูเกียรติ ให้อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ ในพิธีเปิดงานด้วย
 
          นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิดงานกล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติ คือ ปูชนียบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในด้านศิลปะ ผลงานของศิลปินแห่งชาติจึงมีคุณค่า มีประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังได้ก้าวตาม ทั้งยังเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มีดำเนินการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม บ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้ให้ประเทศด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
 
          ด้าน นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ ได้สร้างศิลปะสถานเอมเจริญแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและเผยแพร่ผลงานศิลปะแก่ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษางานศิลปะ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่จะช่วยจุดประกายในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป และนำแรงบันดาลใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะต่อไป
 
          ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ ภายในงาน ผู้เข้าร่วมชมจะได้สัมผัสผลงานศิลปะที่สร้างชื่อเสียงและทรงคุณค่าของอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ที่ทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๘ ประกอบด้วย จิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ทั้งยังได้เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรม ชมการสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม อาทิ การเพนท์ขวดแก้ว-เพนท์เสื้อ ด้วยสีอะครีลิค การปักผ้าไทยทรงดำบ้านหมอสอ งานใบตอง และพวงมาลัย งานจักสาน เบญจรงค์ การทอผ้ากะเหรียงด้วยกี่เอว สานพลาสติก ทำดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ และยังได้ชม-ชิมการสาธิตทำอาหารพื้นถิ่น น้ำสมุนไพร ฯลฯ 
 
          นอกจากนี้ ภายในงานหอศิลป์เอมเจริญ ยังมีกิจกรรมอบรม "การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ำและสีอะครีลิค” ถ่ายทอดงานศิลป์โดยนางสาวศรีศิลป์ เอมเจริญ ผู้อำนวยการหอศิลป์เอมเจริญ และนางสาวศุภฤดี มณีจันทร์ ซึ่งมีนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้ารับการเรียนรู้กว่า นักเรียน ๑๐๐ คน จากโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว โรงเรียนบ้านหนองเป็ด โรงเรียนเทพมงคลรังษี และโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์” เป็นต้น
 
          หอศิลป์เอมเจริญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในพื้นที่ ๔ ไร่ ริมแม่น้ำแม่กลองที่มีภูมิทัศน์งดงาม ตามธรรมชาติมีขุนเขาเป็นฉากหลัง มีแม่น้ำไหลผ่านด้านหน้า และบริเวณโดยรอบสดสะพรั่งด้วยพืชไร่ หอศิลป์เอมเจริญ มีผลงานประติมากรรมจัดวางกลางแจ้ง และตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ อาคารหอศิลป์ ลักษณะเป็นอาคารแฝด รูปทรงสูงโปร่ง เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘ ทั้งแบบถาวร และการแสดง แบบหมุนเวียน พร้อมทั้งเป็นสถานที่สำหรับการจัดอบรมด้านศิลปะและการจัด workshop ศิลปะร่วมสมัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ศิลปินในประเทศและต่างประเทศ ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ที่ว่า "หอศิลป์แห่งนี้จะเป็นสถานที่สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับวงการศิลปะ เป็นสถานที่สร้างมิตรไมตรีระหว่างกันของศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ และเป็นสถานที่ปลูกฝังรสนิยมทางศิลปะให้กับเยาวชน และผู้คนในสังคม โดยหวังว่าเจตนารมณ์ที่ท่านมีต่อศิลปะจะสืบสานผ่านผู้ร่วมอุดมการณ์ และสืบสานผ่าน ผู้มาดูแลสืบทอดเจตนารมณ์ ท่านมั่นใจว่าศิลปะเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีวันตาย"
 
          ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้บ้าน อ.ประเทือง เอมเจริญ เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมทุกวันพฤหัสบดี - จันทร์ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ปิดอังคาร – พุธ) ค่าเข้าชม คนไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท


 


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕