กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> โครงการ ปี ๒๕๖๑ >> โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปินแห่งชาติ
วธ.เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม “ถิ่นกำเนิดผ้าจก มรดกเมืองลอง แม่ประนอม ทาแปง”ณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 5 ก.พ. 2561

            กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เปิดแหล่งเรียนรู้"
ถิ่นกำเนิดผ้าจก มรดกเมืองลอง แม่ประนอม ทาแปง” ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บ้านนางประนอม ทาแปง
ศิลปินแห่งชาติ ผู้ซึ่งมีรู้ความเชี่ยวชาญในการคิดค้นวิธีการเกี่ยวกับการทอผ้าตีนจกอันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอำเภอลอง
ให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังถือเป็นการพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมฯ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการบริหารจัดการให้บ้านศิลปินแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ผลงานที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของศิลปินผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปิน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม บ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน และ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าบ้านศิลปินที่ได้รับการพัฒนา จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ก่อให้เกิดรายได้นำกลับคืนสู่บ้านศิลปิน อันเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมของชุมชน ให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง
รวมถึงสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง อำเภอ จังหวัด รวมเป็นรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการประวัติแลผลงานผ้าทอเมืองลอง ซุ้มกิจกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมทางวัฒนธรรม ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านถิ่นล้านนาอันแสนอร่อย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม แฟชั่นโชว์ "การแต่งกายผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่น” การสาธิต ทอผ้าตีนจกเมืองลอง ทอผ้ากะเหรี่ยง สาธิตการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ และการทำผ้ามัดย้อมสีครามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ " ผ้าโบราณ อำเภอลอง เสน่ห์ผ้าล้านนาให้คุณค้นหาไม่รู้จบ.

โดย นางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ ,นายโกมล พาณิชพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ ,นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า เจ้าของร้านบายศรี และนางยุพา กสิรักษ์ เจ้าของเพจบ้านซิ่นปันกันสวย สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ บ้านแม่ประนอม ทาแปง ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๙๗ /๒ หมู่ ๙ ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
สามารถประสานการเข้าชมได้ที่โทร. ๐๕๔ ๔๘๑ ๔๔๑


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕