กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ๒๕๖๓

วันที่ 20 ม.ค. 2563

.
โครงการศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมต่างๆ มากมาย

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรี
สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๙๗ ๑๓๔ ๙๖๒๘

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕