กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ๖๒ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 11 พ.ย. 2562
 
โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมโครงการฟรี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดการอบรมโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๒) ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์(จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ประติมากรรม ภาพถ่าย และงานสถาปัตยกรรม) วรรณศิลป์(เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ฯลฯ) และศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ และการขับร้องเพลงลูกทุ่ง) ร่วมถึงฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ สู่บุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ เป็นการสร้างแรงผลักดัน ความมุ่งมั่น และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีฐานกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังนี้
๑. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ สู่บุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะครูอาจารย์ผู้สอนศิลปะ)
๒. ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม
๓. ฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์
๔.ฐานศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม
๕. ฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม
๖. ฐานศิลปะสถาปัตยกรรม
๗. ฐานศิลปะเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์
๘. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ เรื่องสั้น
๙. ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ กวีนิพนธ์
๑๐. ฐานศิลปะการสร้างงานศิลปะการแสดง การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ไทยสากล
๑๑. ฐานศิลปะการสร้างงานศิลปะการแสดง การแสดงนาฏศิลป์

หมายเหตุ
- กรุณากรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการโดยแยกรายชื่อแต่ละฐาน (จำนวน ๑๑ ฐาน)
- ศิลปินแห่งชาติจะพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าอบรมในแต่ละฐาน เพื่อมอบรางวัลผลงานดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง / รางวัลเหรียญเงิน / รางวัลเหรียญทองแดง / เกียรติบัตรชมเชย ทั้งนี้ ในบางฐานกิจกรรมจะแบ่งการพิจารณารางวัลแยกย่อยแต่ละระดับ อาทิ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เป็นต้น
- ครู อาจารย์ ผู้ประสานงาน ที่ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฐานกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กรุณาแจ้งชื่อล่วงหน้าก่อนกำหนดจัดกิจกรรม)
- สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฐานกิจกรรมได้ที่ อีเมล supreme.artist.hall@gmail.com
หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร ๐๙๓ ๐๙๕ ๙๖๖๕
ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- หรือสมัคร ออนไลน์ ได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5lfW2LbRP9hf_NFVlD-GSSUfHkfEU8oeg6dWTjVz3IcPhDQ/viewform?fbclid=IwAR07J-eQqbmbfIth-CBB9PjZCohwPUEJJj3_431KHxW_nRNyQi1ZOj4uats
 
เอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร http://www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/sah/article_attach/attach_20191028124836_543.pdf

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕